Uslovi korišćenja portala www.hangar.rs

1. OPIS PORTALA

1.1. Ovim Uslovima korišćenja regulišu se pravila korišćenja portala www.hangar.rs od strane korisnika i klijenata.
1.2. Adria Media Group d.o.o. (u daljem tekstu: AMG) ima isključiva autorska prava na www.hangar.rs portalu (u daljem tekstu: Portal) i na pojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od AMG-a kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava AMG-a i podložno je pokretanju postupaka pred nadležnim državnim organima.
1.3. AMG putem Portala vrši promociju ponuda proizvoda i/ili usluga klijenata AMG-a (u daljem tekstu: Klijenti), a koje ponude (u daljem tekstu: Ponude) su sačinjene od strane Klijenata.
1.4. Portal sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji Ponuda Klijenata. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Korisnici Portala mogu biti isključivo punoletna fizička lica (u daljem tekstu: Korisnici).
2.2. Korisnici se registruju na Portal na sledeći način: pri kupovini mogu da unesu korisničko ime, kao i lozinku.

3. SADRŽAJ PONUDA

3.1. Sadržaj Ponuda koje Klijent objavljuje na Portalu može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka web stranicama Klijenta.
3.2. AMG zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Portala.
3.3. Sadržaj Ponuda je iskljčivo odgovornost Klijenta.
3.4. AMG nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše sadržaj Ponuda. Međutim, AMG ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj Ponuda u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, odredbama Ugovora koji je zaključen između AMG-a i Klijenta i ovim Uslovima korišćenja. AMG je ovlašćen da takav sadržaj Ponuda, odnosno same Ponude ukloni sa Portala.

3.5. Istinita informacija o predmetu koji se nudi

3.5.1. Klijent je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenim proizvodima i/ili uslugama i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
3.5.2. Svi znani nedostaci u vezi sa proizvodom i/ili uslugom koji su predemt Ponude i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.
3.5.3. Klijent je saglasan da svi podaci o proizvodu i/ili usluzi koje unese u Ponudu, predstavljaju deo baze podataka AMG-a o proizvodima i/ili uslugama koje su predmet Ponude.

4. NEDOZVOLJENA PONAŠANJA

4.1. Korisnicima i Klijentima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj Ponuda kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad Portala.
4.2. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Portala je zabranjena. Klijenti i Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Portala. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
4.3. Klijent i/ili Korisnik su obavezni da AMG-u nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju AMG-u i/ili drugim korisnicima portala, nezavisno da li je reč o korisnicima koji imaju status Klijenata ili Korisnika u smislu ovih Uslova korišćenja.
4.4. U slučaju bilo kakvog nedozvoljenog ponašanja Korisnika i/ili Klijenta, AMG ima pravo da Korisnika, odnosno Klijenta isključi sa Portala i da ukloni sve Ponude Klijenta koga je isključio sa Portala.

5. PRAVILA PORTALA

5.1. Objavljene Ponude

5.1.1. Cene proizvoda i/ili usluga na koje se odnose Ponude Klijenata su formirane od strane Klijenata i AMG nema nikakvu odgovornost u vezi sa istim.
5.1.2. AMG zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Portala u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.
5.1.3. Povodom navedenog brisanja, ni Klijent ni Korisnik, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema AMG-u zbog navedenog brisanja.
5.1.4. AMG takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću Ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

5.2. Povlačenje Ponude

5.2.1. Klijent može izbrisati, tj. povući svoju Ponudu o čemu je dužan da prethodno obavesti AMG.

5.3. Prodaja i isporuka

5.3.1. Korisnik prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđuje da je upoznat i saglasan da AMG ne vrši prodaju proizvoda i/ili usluga koji su predmet Ponude.
5.3.2. AMG ne vrši nikakvo plaćanje za ili u ime Klijenta i naplata cene za proizvod i/ili uslugu koji su predmet Ponude je u isključivoj nadležnosti Klijenta.
5.3.3. AMG ne vrši isporuku proizvoda i/ili usluga koji su predmet Ponude a koji su kupljeni od strane Korisnika. Isporuka kupljenih proizvoda i/ili usluga koji su predmet Ponude je u isključivoj nadležnosti Klijenta.

5.4. Reklamacije

5.4.1. Svaki Korisnik ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa nedostacima u proizvodu i/ili usluzi koje su predmet Ponude.
5.4.2. Korisnik ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima i to prema Klijentu, a u skladu sa postupkom koji je predviđen kod svakog Klijenta ponaosob.
5.4.3. AMG ni na koji način ne odgovara za bilo kakve nedostatke na proizvodima i/ili uslugama koje su predmet Ponude niti je ovlašćen i dužan da rešava reklamacije Korisnika.

6. ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Informacije koje se prikupljaju

6.1.1. Prilikom registracije Korisnika na Portal, od Korisnika se zahteva da dostave ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon.
6.1.2. Uz pomoć navedenih podataka Korisniku se omogućava korišćenje Portala.
6.1.3. Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o Korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

6.2. Čuvanje i pristup podacima

6.2.1. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima AMG-a kojima su podaci nužni za obavljanje posla.
6.2.2. AMG može dostaviti podatke o Korisniku Klijentu ukoliko je to potrebno radi realizacije narudžbenice Korisnika za proizvod/uslugu koje su predmet Ponude i/ili isporuke istih, rešavanja reklamacije i sl.

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Korisnik i Klijent su obavezni da se upoznaju sa ovim Uslovima korišćenja kao i sa svim izmenama i dopunama istih.
7.2. Korisnik i Klijent su dužni da prate izmene ovih Uslova korišćenja, bez posebne obaveze AMG-a da Korisnike i/ili Klijente obaveštava o izmenama istih.
7.3. Sve izmene i/ili dopune ovih Uslova korišćenja se primenjuju istekom 7 od dana objavljivanja.

Učitavanje